Algemene Voorwaarden Sylvano Events

1. Algemeen en toepasselijkheid 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met “wij” en “ons” bedoeld “. Sylvano Events 

1.2 Onze cliënt, zijnde huurder, koper of opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: opdrachtgever. 

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij wij als (potentieel) verkoper en/of verhuurder en/of leverancier van zaken en/of diensten of als opdrachtnemer optreden. 

1.4 Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard. 

1.5 Afwijkingen van deze voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen. 

1.6 De voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan wij gebruik maken of hebben gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst met de opdrachtgever. 

2. Aanbod en totstandkoming overeenkomst 

2.1 Alle offertes inclusief de daarin genoemde prijzen, zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. 

2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd of daadwerkelijk door ons uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Van de opdrachtbevestiging maakt onlosmakelijk deel uit de met de opdrachtbevestiging meegezonden kostenbegroting. 

2.3 Alle door ons gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een overeenkomst, zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zo lang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doen wij binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn totstandgekomen. 

2.4 Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet. 

2.5 Wij hebben het recht indien de opdrachtgever na het aangaan van een overeenkomst wijzigingen in de order wenst, de kosten die wij tot op dat moment gemaakt hebben, aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

2.6 Opdrachtgever dient haar opdracht zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst blijkt dat wij de opdracht anders interpreteren dan opdrachtgever, is het risico hiervan voor rekening van de opdrachtgever. Indien voornoemde andere interpretatie reden voor opdrachtgever vormt om de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien en voorzover zij daartoe gerechtigd is, dient opdrachtgever alle schade die wij dientengevolge lijden c.q. alle kosten die wij reeds hebben gemaakt, te vergoeden. 

2.7 Wanneer wij aan de opdrachtgever een optierecht hebben toegekend, kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant ons een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst doet terzake van het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder zal alsdan door ons van dit aanbod op de hoogte worden gebracht, waarna de optiehouder op zo kort mogelijke termijn doch uiterlijk binnen drie werkdagen te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden. 

2.8 Afwijkingen van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst binden ons slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen. 

3. Prijzen 

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn onze in onder meer offertes of voorstellen vermelde prijzen netto en exclusief BTW. Onze prijzen gelden voor de in onze opdrachtbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend. 

3.2 Wij hebben het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor dranken en etenswaren, materialen en loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever te berekenen. Opdrachtgever of koper is gedurende drie werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Indien zulks geschiedt, is opdrachtgever verplicht de schade die wij dientengevolge lijden en de kosten die wij reeds gemaakt hebben te vergoeden. Hiervoor geldt artikel 12 van deze voorwaarden. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt de prijsverhoging door opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd. 

4. Vergunningen / ontheffingen 

4.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van vergunningen en/of ontheffingen welke noodzakelijk zijn voor het verrichten van onze diensten en/of werkzaamheden en van de levering van zaken. 

4.2 Onder deze vergunningen en/of ontheffingen worden onder meer verstaan vergunningen en/of ontheffingen in het kader van het schenken van alcoholische en/of non-alcoholische dranken, geluidsoverlast, het plaatsen van tenten of andere mobiele ruimten, parkeren. Voornoemde opsomming wordt niet geacht uitputtend te zijn. 

4.3 Indien het niet verkrijgen van een vereiste vergunning en/of ontheffing leidt tot schade of een boete, is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk. 

5. Kurkengeld 

5.1 Indien de opdrachtgever in de door ons ter beschikking gestelde ruimten drank nuttigt die niet door ons is verstrekt, is de opdrachtgever per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd. 

5.2 Indien de opdrachtgever in de door ons ter beschikking gestelde ruimten spijzen nuttigt die niet door ons zijn verstrekt, is de opdrachtgever terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd. 

5.3 De in de artikelen 5.1. en 5.2. bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen danwel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid door ons vastgesteld. 

6. Uitvoering overeenkomst en tijdstip 

6.1 Uitvoering van de overeenkomst zal geschieden conform opdrachtbevestiging en voorzover daarnaar wordt verwezen, conform onze offerte. De overeengekomen data en tijdstippen van verrichting van de werkzaamheden zijn streeftijden en gelden niet als fatale termijn. Indien wij bemerken dat de uitvoering van de overeenkomst door ons niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip zal kunnen plaatsvinden, zullen wij aan opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever mededelen. 

6.2 Opdrachtgever is gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde mededeling betreffende het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt opdrachtgever geacht accoord te zijn gegaan met de vertraagde levering en kan opdrachtgever terzake daarvan van ons geen enkele schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst vorderen. 

6.3 Wij zijn gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen. 

6.4 De wijze van transport van de roerende zaken welke nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst wordt door ons bepaald. 

6.5 De opdrachtgever is verplicht al die maatregelen te nemen welke nodig zijn voor een goede lossing en opslag van de roerende zaken. 

6.6 Opdrachtgever is verplicht er tijdig voor te zorgen dat het afleveren en opstellen van de roerende zaken welke wij – of de door ons ingeschakelde derden – nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, zodanig plaatsvindt dat wij hierdoor geen vertraging ondervinden. Voorts is opdrachtgever verplicht ervoor te zorgen dat de toegang tot de ruimten waarin wij onze werkzaamheden dienen uit te voeren, onbelemmerd is. 

6.7 Indien het huren van een tent of het huren van een andere mobiele ruimte deel uitmaakt van de overeenkomst geldt: 

– dat het terrein waarop het gehuurde moet worden geplaatst horizontaal en geëgaliseerd dient te zijn. Wij kunnen van opdrachtgever verlangen dat deze een andere lokatie aanwijst, indien de door de opdrachtgever aangewezen lokatie ons ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt; 

– dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden, ook door zware vrachtauto’s. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door de opdrachtgever getroffen en komen geheel voor diens rekening; 

– dat opdrachtgever in of aan het gehuurde geen veranderingen zal aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan; 

– dat opdrachtgever na afloop van de overeenkomst het gehuurde direct geheel ter beschikking stelt van ons of de door ons ingeschakelde derde(n). Voor iedere kalenderweek dat opdrachtgever nalaat het gehuurde aan ons ter beschikking te stellen, verbeurt hij een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd ons recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding tenminste gelijk is aan het bedrag dat opdrachtgever als huurpenningen over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. 

7. Eigendom 

7.1 Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan opdrachtgever geleverde zaken zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken of verrichtingen van diensten of werkzaamheden, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Zodra de vordering van ons op opdrachtgever opeisbaar is, kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde zaken onverwijld terugvorderen. 

7.2 Zolang opdrachtgever nog geen eigenaar van de zaken is, is opdrachtgever zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken. 

7.3 De door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde gebruiksgoederen zoals ondermeer maar niet beperkt tot: servies, tafelzilver, meubilair en linnengoed, blijven ons eigendom. 

7.4 Schade aan of verlies van de in lid 3 genoemde zaken, die zijn veroorzaakt door (personeel van) opdrachtgever of haar genodigden, dient door opdrachtgever aan ons te worden vergoed. 

7.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, zijn wij gerechtigd de zaken, die aan ons toebehoren, zelf voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De opdrachtgever verleent ons reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. 

8. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) 

8.1 In geval van overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de prestatie c.q. de levering belemmert of onmogelijk maakt, zoals bepaalde weersomstandigheden, een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een telefoonstoring, een vertraging in de post, een transportvertraging, een staking, het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, ziekte of overlijden van een voor het desbetreffende project belangrijke persoon, uitoefening door een derde jegens de opdrachtgever van een of meer rechten terzake van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van een tussen de opdrachtgever en die derde met betrekking tot de door ons geleverde zaken gesloten overeenkomst, niet nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens ons, stakingen, in-, uit- en/of doorvoerverbod, natuur- en/of 

kernrampen en oorlog en/of een oorlogsdreiging, zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, in welk geval opdrachtgever geen recht heeft op enige schadevergoeding. 

8.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd c.q. de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot presteren c.q. levering geldt. Opdrachtgever kan in dat geval ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat zij de prestatie c.q. de zaken als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat zij recht heeft op een schadevergoeding. Opdrachtgever of koper kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen drie werkdagen nadat wij hem van de vertraging bij de levering c.q. de prestatie op de hoogte hebben gesteld. 

9. Klachten 

9.1 Opdrachtgever dient klachten over de verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of de geleverde zaken binnen acht werkdagen nadat de diensten en/of werkzaamheden zijn beëindigd c.q. de levering heeft plaatsgevonden aan ons schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken c.q. fouten vervalt. 

9.2 Opdrachtgever dient klachten over etens- en/of drinkwaren binnen twee uur na ontvangst telefonisch aan ons te melden, teneinde ons of de door ons ingeschakelde derde(n) de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht ter plekke te controleren. Voornoemde termijn geldt als de diensten op één werkdag worden verricht. Indien de diensten niet op één werkdag worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag erna te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken. 

9.3 Vorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaak of de verrichte dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering. 

9.4 Beantwoordt het afgeleverde/de verrichte dienst niet aan de overeenkomst dan zijn wij, te onzer keuze, slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak/verrichte dienst of vervanging van afgeleverde zaak/verrichte dienst. 

9.5 Klachten over facturen dienen binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij ons te worden ingediend. 

9.6 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken en/of facturen niet opgeschort. 

10. Betaling en niet-nakoming 

10.1 De opdrachtgever is verplicht op ons eerste verzoek een aanbetaling aan ons te doen van 80% van de aanneemsom c.q. de te verwachten factuurprijs binnen 14 dagen na de datum vermeld op de opdrachtbevestiging. 

10.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim indien alsdan geen betaling heeft plaatsgevonden. 

10.3 Betalingen dienen plaats te vinden ten kantore van ons of een door ons aan te wijzen bank- of girorekening. De kosten voor betalingsopdrachten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

10.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan terzake van zijn betalingsverplichtingen verrekening toe te passen. 

10.5 Alle door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen. 

10.6 Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen, zoals een door opdrachtgever te stellen bankgarantie of borg. 

10.7 In het geval de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Bij niet of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen door opdrachtgever hebben wij het recht om incassokosten in rekening te brengen indien wij genoodzaakt zijn een derde met de behandeling van de zaak te belasten. Deze kosten zullen worden berekend aan de hand van het ten tijde van de ingebrekestelling geldende degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit incassotarief zal ook worden berekend over de verschuldigde rente. 

10.8 In de in lid 7 genoemde gevallen zijn wij voorts eveneens gerechtigd de nakoming van al onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Deze rechten komen ons eveneens toe in geval dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd of – in geval opdrachtgever een rechtspersoon of vennootschap is – één of meer vennoten van opdrachtgever uittreden, de statuten en/of reglementen van opdrachtgever worden gewijzigd danwel indien opdrachtgever besluit tot ontbinding of liquidatie van opdrachtgever. 

11. Zekerheid 

11.1 Indien er goede grond bestaat dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de opdrachtgever verplicht op ons eerste verzoek terstond genoegzame en in de door ons gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd nakoming van onze verplichtingen op te schorten. 

11.2 Indien de opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar. 

12. Ontbinding door opdrachtgever 

12.1 Indien opdrachtgever – om welke reden dan ook – een met ons tot stand gekomen overeenkomst wenst te ontbinden, is opdrachtgever verplicht aan ons een schadevergoeding te betalen, welke volgens onderstaand schema berekend wordt over de aanneemsom (of een deel daarvan indien opdrachtgever wenst dat een deel van de overeenkomst wordt ontbonden) of de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs (of een deel daarvan indien opdrachtgever wenst dat een deel van de overeenkomst wordt ontbonden): 

– 25% bij ontbinding in de periode tot zes weken vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 35% bij ontbinding in de periode van zes tot vier weken vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 45% bij ontbinding in de periode van vier tot twee weken vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 55% bij ontbinding in de periode van twee weken tot één week vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 65% bij ontbinding in de periode van één week tot vijf dagen vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 75% bij ontbinding in de periode van vijf tot drie dagen vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 85% bij ontbinding in de periode van drie dagen tot één dag vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 95% bij ontbinding één dag vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 100% bij ontbinding op de dag van de uitvoering overeenkomst. 

Het bovenstaande geldt niet indien het huren van een tent of andere verhuurlocatie ruimte deel uitmaakt van de overeenkomst. 

12.2 Indien het huren van een tent of een andere verhuurlocatie deel uitmaakt 

van de overeenkomst geldt onderstaand schema in geval van ontbinding: 

– 25% bij ontbinding meer dan 120 dagen vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 40% bij ontbinding in de periode van de 120e tot en met de 61e dag vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 60% bij ontbinding in de periode van de 60e tot en met de 31e dag vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 100% bij ontbinding in de periode van minder dan 31 dagen vóór datum uitvoering overeenkomst. 

12.3 Voor de berekening van de schadevergoeding wordt uitgegaan van de dag waarop ons een schriftelijke mededeling van opdrachtgever heeft bereikt, waarin opdrachtgever ons meedeelt (een deel van) de overeenkomst te willen ontbinden. 

12.4 Indien de schade die wij tengevolge van (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst lijden, hoger is dan de in lid 1 en/of lid 2 berekende schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht de werkelijk geleden schade aan ons te voldoen. Onder werkelijk geleden schade dient eveneens te worden verstaan de annuleringskosten welke wij verschuldigd zijn aan door ons ingeschakelde derden. 

13. Garantie 

13.1 Met betrekking tot alle zaken die door ons van derden zijn of worden betrokken alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van ons door derden worden uitgevoerd, zullen wij niet tot enig verder strekkende garantie gehouden zijn dan tot die welke wij van de desbetreffende derden terzake hebben verkregen. 

14. Aansprakelijkheid 

14.1 Ondermeer ten behoeve van de overeenkomst met opdrachtgever sluiten wij op onze naam, doch voor rekening van opdrachtgever een zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

14.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot die gevallen en die omvang, als waarin de verzekeraar zijn aansprakelijkheid krachtens genoemde polis heeft erkend. Dientengevolge zullen wij, zodra zich schade heeft voorgedaan welke mogelijkerwijs door genoemde polis wordt gedekt, de desbetreffende vordering op verzekeraar overdragen aan opdrachtgever. Schade welke niet gedekt wordt door de verzekering, zal niet door ons vergoed worden. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 

14.3 Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, die aan onze opzet of grove schuld te wijten is. 

14.4 Wij zijn nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. 

14.5 Wij bedingen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke wij ter afwering van onze aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kunnen inroepen mede ten behoeve van onze ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen wij ingevolge de wet aansprakelijk zijn. 

15. Intellectuele eigendom 

15.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen-en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door ons geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden, indien wij die rechten geschonden mochten hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen, die aan ons door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart opdrachtgever ons volledig. 

16. Hoofdelijkheid 

16.1 Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met ons gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 

17. Toepasselijk recht en geschillenregeling 

17.1 Op al onze overeenkomsten alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen ons en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

17.2 Alle uit de door ons gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen ons en opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen v