Algemene Voorwaarden Pizzabus

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PIZZABUS SYLVANO gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62094955. Op alle moves van Pizzabus Sylvano zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Artikel 1 Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pizzabus Sylvano en een Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pizzabus Sylvano, voor de uitvoering waarvan door Pizzabus Sylvano derden worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien Pizzabus Sylvano niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pizzabus Sylvano het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Pizzabus Sylvano zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt in ieder geval indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. Pizzabus Sylvano kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 3 Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 

1. Pizzabus Sylvano heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Pizzabus Sylvano de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd en betaald. 

3. Indien Pizzabus Sylvano gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Pizzabus Sylvano ter beschikking heeft gesteld. 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Pizzabus Sylvano zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan tevens de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 

5. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten. Vergoeding van schade en kosten zal op eerste verzoek worden voldaan. 

6. Indien Pizzabus Sylvano bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Pizzabus Sylvano onder de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 

7. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Pizzabus Sylvano rustende verplichting ingevolge de wet. 

8. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10%. 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. Pizzabus Sylvano is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond te ontbinden, indien: a) de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pizzabus Sylvano kan worden gevergd. 

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Pizzabus Sylvano gerechtigd tot vergoeding van de schade en kosten daardoor direct en indirect ontstaan. 

3. Indien Pizzabus Sylvano op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadeloosstelling is verplicht. 

4. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een vergelijkbare maatregel, staat het Pizzabus Sylvano vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen dan wel de order te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. De vorderingen van Pizzabus Sylvano op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

5. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

6. Bij aanneemsom geldt, indien opdrachtgever – om welke reden dan ook – een met ons tot stand gekomen overeenkomst wenst te ontbinden, is opdrachtgever verplicht aan ons een schadevergoeding te betalen, welke volgens onderstaand schema berekend wordt over de aanneemsom (of een deel daarvan indien opdrachtgever wenst dat een deel van de overeenkomst wordt ontbonden) of de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs (of een deel daarvan indien opdrachtgever wenst dat een deel van de overeenkomst wordt ontbonden): 

– 25% bij ontbinding in de periode tot zes weken vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 35% bij ontbinding in de periode van zes tot vier weken vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 45% bij ontbinding in de periode van vier tot twee weken vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 55% bij ontbinding in de periode van twee weken tot één week vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 65% bij ontbinding in de periode van één week tot vijf dagen vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 75% bij ontbinding in de periode van vijf tot drie dagen vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 85% bij ontbinding in de periode van drie dagen tot één dag vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 95% bij ontbinding één dag vóór datum uitvoering overeenkomst; 

– 100% bij ontbinding op de dag van de uitvoering overeenkomst. 

Het bovenstaande geldt ook voor inhuur derden. Wijken de algemene voorwaarden derde nadelig af ten opzicht van algemene voorwaarden Pizzabus Sylvano dan zijn deze van toepassing. 

Artikel 5 Overmacht 

1. Pizzabus Sylvano is niet gehouden tot het nakomen van de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pizzabus Sylvano geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pizzabus Sylvano niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Pizzabus Sylvano heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pizzabus Sylvano zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. Indien Pizzabus Sylvano ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen is Pizzabus Sylvano gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 6 Betaling en incassokosten 

1. Betaling dient steeds te geschieden op een wijze en binnen een termijn als door Pizzabus Sylvano is aangegeven. Bij facturatie dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd. 

3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

4. Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Pizzabus Sylvano in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Pizzabus Sylvano totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Pizzabus Sylvano gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

2. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Pizzabus Sylvano veilig te stellen. 

3. Voor het geval Pizzabus Sylvano zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Pizzabus Sylvano en door Pizzabus Sylvano aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pizzabus Sylvano zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

Artikel 8 Reclames 

1. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 

3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van Pizzabus Sylvano voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. Indien Pizzabus Sylvano aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Pizzabus Sylvano is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pizzabus Sylvano is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

3. Pizzabus Sylvano is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vervangingskosten en stagnatieschade. 

4. Indien Pizzabus Sylvano aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Pizzabus Sylvano beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order. 

5. De aansprakelijkheid van Pizzabus Sylvano is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pizzabus Sylvano of zijn leidinggevenden. 

Artikel 10 Vrijwaring 

1. De Wederpartij vrijwaart Pizzabus Sylvano voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Pizzabus Sylvano toerekenbaar is. 

2. Indien Pizzabus Sylvano uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Pizzabus Sylvano zowel buiten als in rechte bij te (doen) staan en onverwijld al hetgeen te doen om de vrijwaring te effectueren. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is , Pizzabus Sylvano, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Pizzabus Sylvano en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Wederpartij. 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pizzabus Sylvano, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.